• Klímás kérdése van? Telepítést is szeretne?
  • Hívjon minket!+36 30 26 05 756
  • Nyitvatartás: Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap: zárva

Immergas Victrix hibakódok

Immergas Victrix hibakódok

Igénybejelentő űrlap

+36 (30) 260 57 56

 

2.5   HIBAÜZENETEK.
A Victrix TT kazán az esetleges meghibásodáso- kat a kijelzőn (14) kódüzenet formájában jelzi. A kódokat az alábbi táblázat foglalja össze:
Hiba- kód Jelzett meghibásodás Ok A kazán állapota / megoldás
e01 Gyújtáshiba miatti leállás A kazán nem kapcsolódik be az előre meghatározott idő alatt a fűtés beindításakor vagy használati melegvíz-előállításakor. Az első bekapcso- láskor vagy hosszabb üzemen kívüli időszakot követően a leállás miatt beavatkozásra lehet szükség. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e02 Biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti leállás (túlmele- gedés) A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében túlmelegedés lép fel, a kazán túlmelegedés miatt leáll. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e03 Égéstermék hőmérséklet termosztát leállása A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében az égéstermék túlmelegszik, a kazán túlmelegedés miatt leáll. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e04 Érintkező ellenállás hibája A vezérlő a gázszelep rendellenes gázellátását érzékeli. Ellenőrizze a vezérlő bekötését. (ezt az üzemzavart a kazán csak kérésre ellenőrzi és jeleníti meg). A kazán nem indul be (1)
e05 Előremenő fűtővíz érzé- kelő meghibásodása A kártya meghibásodást észlel az előremenő ág NTC érzékelőjében. A kazán nem indul be (1)
e06 Használati melegvíz érzé- kelő meghibásodása A kártya meghibásodást észlel a használati meleg víz NTC érzékelőjében. Ebben az esetben a fagyvédelem is le van tiltva Ebben az esetben a kazán továbbra is állít elő melegvizet, de nem optimális teljesítményen (1)
e08 Maximum számú törlés A rendelkezésére álló törlési kísérleteket már elhasználta. Figyelem: A meghibásodást egymást követően legfeljebb 5 alkalommal oldhatja fel törlés gomb- bal, majd a funkció egy órára kikapcsol. Az egy óra leteltével ismét próbálkozhat 5 alkalommal. Az áramellátás kikapcsolását és visszakapcsolá- sát követően még 5-ször próbálkozhat.
e10 A rendszerben a nyomás elégtelen A fűtési rendszerben mért nyomás nem elégséges a kazán megfelelő műkö- désének biztosítására. Ellenőrizze a kazán nyomásmérőjén, hogy a rendszer nyomása 1÷1,2 bar között van-e, és szükség esetén állítsa helyre a rendszer meg- felelő nyomását.
e15 Konfigurációs hiba A vezérlőpanel meghibásodást vagy a kazán nem megfelelő bekötését érzékeli, ezért a kazán nem indul el. Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul. Ellenőrizze, hogy a kazán konfi- gurálása megfelelő-e (1).
e16 Ventilátor hiba A ventilátor elektromos vagy mechanikus meghibásodását jelzi. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e20 Lángérzékelési hiba (parazita láng) Az ellenőrző rendszer vagy a lángőr meghibásodását jelzi. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e24 Nyomógombok meghi- básodás A vezérlő a nyomógombok meghibásodását észleli. Amennyiben a megfelelő működés körülmé- nyeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyo- mása nélkül újraindul (1).
e29 Égéstermék hőmérséklet- érzékelő meghibásodása A vezérlő meghibásodást észlel a füst érzékelőjében. A kazán nem indul be (1)
e31 Kapcsolat elvesztése a CARV2-vel Azt jelzi, hogy a kazán és a CARV2  között több mint egy perce megszűnt a kapcsolat. szüntesse  meg,  majd  indítsa  újra  a  kazán áramellátását (1).
e36 IMG Bus kommunikáció elvesztése Azt jelzi, hogy a kazán központjában, a zónákra osztott fűtési rendszer kártyáin (opcionális) vagy az IMG Buson megszakad az egyes alkatrészek közötti kommunikáció. A kazán nem kapcsolja be a fűtést (1)
e37 Alacsony tápfeszültség Azt jelzi, hogy a készülék tápfeszültsége nem éri el a kazán megfelelő mű- ködéséhez szükséges szintet. Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
e38 Lángjelzés elvesztése Akkor látható, ha a kazán megfelelően be van kapcsolva, és az égő hirtelen kialszik. A kazán megpróbálja újra begyújtani az égőt. Amennyiben az üzemi körülmények helyreállnak, a kazán magától újraindul. Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2)
e43 Lángjelzés elvesztése következtében a berende- zés leáll Ez akkor következik be, ha előre meghatározott időn belül a láng 3 egy- mást követő alkalommal kialszik - „Lángjel elvesztése (38)”. Nyomja meg a Reset (visszaállítás) gombot, a kazán ventilátor-utóműködés ciklust indít be mielőtt újraindulna. (1)
(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Szervizhálózat).
(2) Ezt az üzemzavart csak az „Információs” menüpontban található hibalistán tudja ellenőrizni.
e44 A gázszelep összesített maximális nyitási ideje, meghaladta a megenge- dett értéket, ezért a kazán leáll. Azt jelzi, hogy a gázszelep a normális működéshez szükségesnél hosszabb ideig marad nyitva anélkül, hogy a kazán bekapcsolna.
Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e46 Alacsony hőmérséklet termosztát (opciós) beavatkozása A normál működés során ha valamely meghibásodás miatt az alacsony hőmérsékletű előremenő cső túlmelegszik, a kazán leáll. Amikor a hőmérséklet eléri a megfelelő szintet, a törlés gomb megnyomásával újraindíthatja a termosztátot (lásd a vonatkozó használati utasítást). (1).
e47 Égő teljesítményének korlátozása Ha az égéstermék hőmérséklete túl magas, a kazán csökkenti a leadott telje- sítményt a meghibásodások elkerülése érdekében. (1)
e51 Megszakadt a kommu- nikáció a CAR vezeték nélküli vezérlővel Ha megszakad az adatátvitel a kazán és a vezeték nélküli CAR vezérlő között, a kazán jelzi a meghibásodást, és ettől kezdve a kazán vezérlése kizárólag a kazánra szerelt vezérlőről történhet. Ellenőrizze a vezeték nélküli CAR vezérlő működését, és hogy az elemek nincsenek-e le- merülve (lásd a melléklet használati útmutatót).
e59 Leállás rendellenes frek- vencia miatt A vezérlő rendellenes hálózati frekvenciát érzékel A kazán nem indul be (1)
e62 Teljes beszabályzás kérés A vezérlő a beszabályzás hiányát érzékeli. Akkor fordulhat elő, ha az áram- köri kártyát kicserélik, vagy a levegő / gáz paraméterek megváltoznak, és ez szükségessé teszi a „teljes beszabályozást”. A kazán nem indul be (1)
e72 Gyors beszabályozási ké- rés A vezérlő néhány paraméter módosítását érzékeli, és ez szükségessé teszi a
„gyors beszabályozást”.
A kazán nem indul be (1)
e73 Előremenő fűtővíz érzékelő és biztonsági előremenő fűtővíz érzé- kelő fokozott eltérésének érzékelése. A kártya jelzi az előremenő ági NTC érzékelő hőmérséklet olvasásának hibáját, az okok a következők lehetnek: hibás érzékelő, hibás elhelyezés, a rendszer elégtelen keringtetése vagy dugulás a primer hőcserélő víz oldalán. Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
e74 Biztonsági előremenő fűtővíz érzékelő meghi- básodása A kártya jelzi az előremenő ági NTC érzékelő meghibásodását A kazán nem indul be (1)
e77 Hiba az égés ellenőrzésben A vezérlő tartományon kívüli értéket mér A kazán nem indul be (1)
e78 Hiba az égés ellenőrzésben A vezérlő erős áramlási sebességet mér a gázszelepnél A kazán nem indul be (1)
e79 Hiba az égés ellenőrzésben A vezérlő csökkent áramlási sebességet mér a gázszelepnél A kazán nem indul be (1)
e80 Leállás a vezérlőpanel meghibásodása miatt Azt jelzi, hogy a szelepet szabályozó vezérlőpanel működése hibás Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e84 Nem megfelelő égés - a teljesítménycsökkenés fo- lyamatban van A gázvezeték ellátó nyomása alacsony. Ennek következtében a kazán csök- kenti a teljesítményt, és hibajelzést küld. Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2)
e87 Leállás a gázszelep elle- nőrző egység hibája miatt A vezérlő a gázszelepet ellenőrző valamelyik egység meghibásodását érzékeli. A kazán nem indul be (1)
e88 Leállás a gázszelep elle- nőrző egység hibája miatt A vezérlő a gázszelepet ellenőrző valamelyik egység meghibásodását érzékeli. A kazán nem indul be (1)
e89 Instabil égés jelzés A láng nem egyenletes. Ennek oka lehet: a visszaáramló égéstermék, az ingadozó gáznyomás, a ventilátor egyenletlen sebessége vagy a rendszer- ben bekövetkezett egyéb hiba. A kazán tovább üzemel (1) (2)
e90 Az égés jel tartományon kívül A mért égési jel hosszabb ideig a megadott értéktartományon kívül marad. A kazán tovább üzemel (1) (2)
e91 Leállás gyújtáshiba miatt A vezérlő nem tudja többször megkísérelni a helyes begyújtást. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e92 A ventilátor fordulatszám korrekció határértéke A vezérlő nem tudja többször megkísérelni a ventilátor fordulatszámának korrekcióját. A kazán tovább üzemel (1) (2)
e93 Az égés jel tartományon kívül A mért égési jel rövidebb ideig a megadott értéktartományon kívül marad. A kazán tovább üzemel (1) (2)
e94 Nem megfelelő égés A vezérlő problémát érzékelt az égés ellenőrzésén, amelynek több oka lehet: alacsony gáznyomás, az égéstermék visszaáramlása, a gázszelep vagy a vezérlő panel meghibásodása. Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül újraindul (1) (2)
e95 Az égés jel szakaszos A rendszer az égési jel szakaszosságát érzékeli. A kazán tovább üzemel (1) (2)
(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Szervizhálózat).
(2) Ezt az üzemzavart csak az „Információs” menüpontban található hibalistán tudja ellenőrizni.
e96 Dugulás  az  égéstermék kivezetésen Akkor látható, ha az égéstermék elvezető rendszerben dugulás alakul ki. A kazán nem indul be (1)
Amennyiben a megfelelő működés körülménye- it biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul
e98 Leállás max. számú szoft- verhiba miatt A vezérlő a megengedettnél nagyobb számú szoftverhibát érzékel. Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
e99 A kazán eláll. Üzemzavar lépett fel a kazánon Nyomja meg a Reset (1) (visszaállítás) gombot
(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Szervizhálózat).
(2) Ezt az üzemzavart csak az „Információs” menüpontban található hibalistán tudja ellenőrizni.